اوستاياب ارائه دهنده خدمات ساختماني در سرتاسر كشور ايران با تعرفه هاي منصفانه و تكنسين هاي مجرب

خدمات ما عبارتند از :

 

نماشويي ساختمان : اين خدمات براي جرم برداري و تميز كردن سطح بيروني ساختمان كاربرد دارد و با استفاده از اين خدمات  نماي ساختمان به حالت اوليه خود بازگرداني مي شودد

دستگاه هاي مورد استنفاده در اين سرويس دستگاه واتر جت صنعتي مي باشد .

سندبلاست  چيست :

مواد ساينده در اين خدمات از قبيل ماسه و شن و سيليس و … را كه مورد استفاده قرار ميگيرد را سند مي گويند. و بلاست به معناي  روش پرتاب با استفاده از فشار بالاي هوا  معنا مي گردد.

همانطور كه از معنا و تعريف كلمه اي آن مشخص گرديد منظور پرتاب پرفشار مواد ساينده توسط هوا مي باشد. در خدمات سندبلاست فشار هوا و مواد استاندارد ساينده ركن اساسي را تشكيل مي دهد.

خدمات نورپردازي ساختمان:

استفاده از نورپردازي نماي ساختمان ( Facade Lighting )مي تواند زيبايي بسياري را براي محيط زندگي و كسب وكار شما ايجاد نمايد .

مهمترين اصل براي داشتن نورپردازي نماي ساختمان زيبا و كارا ومفهومي تجربه و دانش ارائه دهنده اين خدمات است .